• 1s.jpg
 • 2s.jpg
 • 2ss.jpg
 • 3ss.jpg
 • 4s.jpg
 • 5ss.jpg
 • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

Forum Rad Seniorów

    21 kwietnia 2021 odbyło się III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego z udziałem parlamentarzystów woj.podlaskiego.
W debacie poświęconej petycji do władz Państwa /załącznik/ wzięło udział ok.100 przedstawicieli 15 rad seniorów,
w tym 6 członków Rady Seniorów Gminy Supraśl. Idea opracowania petycji powstała na II Forum Rad Seniorów Woj.Podlaskiego
w wyniku dyskusji nad niezadowalającym i zbyt wolnym stanem prac w Parlamencie nad nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w zakresie
powstawania i kompetencji rad seniorów we współczesnych warunkach. Założenia do petycji przygotował Krzysztof Wolfram Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl. Po dyskusji nad tekstem petycji
odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem jako stanowiska III Forum. Petycję uchwalono jednogłośnie. Obecni na III Forum parlamentarzyści zobowiązali się do popierania petycji w kontaktach z instytucjami Państwa oraz w zespołach
parlamentarnych Sejmu i Senatu RP pracujących nad nowelizacją właściwych ustaw.W debacie wzięli udział posłowie;
Mieczysław Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz przedstawiciel Roberta Tyszkiewicza. Debata odbyła się w trybie on-line.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Rada Seniorów

przy Marszałku Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok,

Stowarzyszenie Szukamy Polski

ul. Św. Rocha 10 lok. 306

15-879 Białystok

 

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Pana Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP

Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

 

PETYCJA

 

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego w imieniu 15 rad seniorów województwa podlaskiego oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski, kierując się dobrem publicznym wnosi o jak najszybsze przygotowanie i uchwalenie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w części dotyczącej tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego rad seniorów.

         UZASADNIENIE

 

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami spełniła swoje zadanie umożliwiając powstawanie gminnych rad seniorów. Obecnie jednak nie spełnia oczekiwań wielomilionowego ruchu senioralnego w Polsce.

W naszym kraju istnieje 2807 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 16 wojewódzkich, 380 powiatowych i 2477 gminnych. Tylko nieco ponad 400 z nich (mniej niż 20%) powołało rady seniorów. Dzieje się tak pomimo dużego zainteresowania tą formą aktywności społecznej. Przyczyna tkwi w niewłaściwym, zbyt pasywnym, usytuowaniu rad seniorów bez wyposażenia ich we właściwe kompetencje oraz środki do działania.


Znowelizowane prawo dla rad seniorów powinno zakładać obligatoryjność ich tworzenia na wszystkich poziomach struktur administracyjnych Państwa: poczynając od samorządu gminnego, poprzez struktury powiatowe do wojewódzkich.

Ustawa powinna rozstrzygać następujące kwestie funkcjonowania rad seniorów:

 1. obligatoryjność ich tworzenia na wniosek uprawnionych podmiotów lub osób;

 2. przypisanie opieki nad działalnością rad seniorów określonej osobie (funkcji) lub organowi samorządu terytorialnego;

 3. przyznawanie środków na funkcjonowanie rad seniorów wraz z określeniem celów, na jakie mogą być przeznaczone w budżetach samorządu terytorialnego;

 4. procedurę ich powoływania wraz z określeniem ramowego statutu działania rady seniorów. Należy przewidzieć możliwość różnych form tworzenia rad seniorów i dać w tej kwestii swobodę jednostkom samorządu terytorialnego;

 5. kompetencje rad seniorów w zakresie działalności publicznej.

Ważnym elementem prac nad znowelizowaną ustawą jest zrównanie pod względem kompetencji i możliwości działania rad seniorów i rad młodzieżowych powoływanych również przez jednostki samorządu terytorialnego. Oba ciała dialogu obywatelskiego pełnią ważną społecznie rolę.


W Polsce w 2019 roku zamieszkiwało blisko 10 milionów osób powyżej 60 roku życia.
Tendencja wzrostu liczby osób starszych w Polsce wskazuje, że w 2030 roku będzie ich 12-13 milionów, czyli 1/3 całego społeczeństwa.

 

W związku z rosnącym udziałem osób starszych w polskim społeczeństwie i ich potrzebami w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, dostępu do kultury, sportu i rekreacji oraz edukacji obecność rad seniorów stanowi niezbędny element kształtowania polityki senioralnej państwa na wszystkich poziomach jego funkcjonowania.

 

Przechodzenie w stan spoczynku wielu milionów obywateli naszego Państwa nie powinno ograniczać ich aktywności fizycznej, intelektualnej i obywatelskiej. Potencjał
i doświadczenie zawodowe oraz umiejętności tysięcy seniorów powinny być wykorzystywane w wielu dziedzinach działalności Państwa, w szczególności na poziomie lokalnym.

 

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego w imieniu podlaskich rad seniorów i Stowarzyszenie Szukamy Polski apelują do Pana Prezydenta, Pani Marszałek Sejmu, Pana Marszałka Senatu, Pana Premiera i Pana Rzecznika Praw Obywatelskich
o jak najszybsze podjęcie działań w kierunku nowelizacji prawa stanowiącego o przyszłości rad seniorów w Polsce.

 

Niniejsza Petycja została wypracowana podczas Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego w którym brały udział:

 

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Łomżyńska Rada Seniorów

Suwalska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych

Gminna Rada Seniorów w Łapach

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka

Gminna Rada Seniorów w Puńsku
Stowarzyszenie Szukamy Polski

Jolanta Wołągiewi Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Jan Oniszczuk Prezes Zarządu Stowarzyszenie Szukamy Polski

 

III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, 21 kwietnia 2021, Białystok.

 


  Please publish modules in offcanvas position.