• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

Ścieżka Bioróżnorodności.

 

Przedstawiciele  Rady Seniorów:  Jadwiga Romanowska, Genowefa Obuchowicz, Barbara Sikora, Krzysztof Sikora i Krzysztof Wolfram spotkali się w dniu 5 listopada 2020 roku z Piotrem Zdrojkowskim, projektantem i wykonawcą. Zapoznali się z projektem Ścieżki Bioróżnorodności mającej przebiegać na trasie od  mostu na rzece Supraśl ( Zajma) do Uroczyska Pustelnia. Do projektu członkowie Rady wnieśli sugestie poprawek: zwiększenie liczby koszy na śmieci, ustawienie ławeczek przy stawach, zmiana nawierzchni z kostki brukowej na bardziej ekologiczną, zaprojektowanie "wybiegów" dla żab przy stawach na ulicy Kodeksu Supraskiego.

Krótki opis z realizacji zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności”

(zadanie realizowane w ramach RPOWP 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Działanie 6.3) znajdującego się na terenie miasta Supraśl, powiat białostocki, województwo podlaskie w obrębie działek wymienionych w punkcie 1.2 w PFU, w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszego SIWZ. Planowana inwestycja ma charakter liniowy o długości całkowitej ok. 7100 m. Znaczny jej przebieg ma miejsce na terenie obszaru Natura 2000 na obszarach objętych dyrektywą ptasią i siedliskową Ostoi Knyszyńskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej. Część trasy (około 3 km) przebiega w strefie ochronnej konserwatora zabytków obejmującej zabytek hydrotechniczny o nazwie Supraski System Wodny prowadząc przez groblę będącą częścią tego zabytku. Zakres inwestycji obejmuje:  renowację nawierzchni grobli idącej wzdłuż rzeki Supraśl umożliwiającej ruch pieszy, rowerowy, wózków inwalidzkich, pojazdów administracji dmc 3,5t,  budowę parkingów i ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni utwardzonej z możliwością wjazdu pojazdów uprzywilejowanych o dmc do 3,5t,  dostawę i montaż terminali tyflograficznych,  wykonanie elementów małej architektury – barierki ochronne, ławki, kosze, stelaże i tablice informacyjne, słupki kierunkowe i znaki, stojaki na rowery, wiaty, punkty widokowe, czatownie,  nasadzenia zieleni niskiej – trawy,  projekt i budowa wież widokowych,  projekt i budowa tematycznych parków edukacyjnych z ukształtowaniem terenu,  posadowienie nowej kładki na istniejącym jazie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w niezbędnym zakresie dokumentacji projektowo-technicznych (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień. Z zamówienia zostaje wyłączone zaprojektowanie i wykonanie rzeźb wskazanych w PFU – w obrębie parków edukacyjnych. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym w zakresie planowanych przez niego miejsc ustawienia rzeźb w parkach edukacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje (dotyczy wszystkich etapów): – opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem użycia spójnych stylistycznie rozwiązań architektonicznych i materiałowych, gotowych elementów małej architektury i infrastruktury, urządzeń towarzyszących wraz z koncepcją oznakowania przebiegu szlaku oraz tematycznymi parkami edukacji, funkcjami obserwacyjnymi i widokowymi (czatownie, punkty widokowe, punkty wypoczynkowe) wraz z otoczeniem, – uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, badań w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej, - uzyskanie mapy do celów projektowych, - opracowanie projektów budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę, – opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, – opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, – opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, – kompleksowe wykonanie robót budowlanych, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, – przeprowadzenie wymaganych prób i badań, – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazanie Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania wraz z dokumentacją. Wykonawca otrzyma wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt zlikwiduje ewentualne kolizje planowanej inwestycji z sieciami infrastruktury technicznej oraz wykona badania i analizy oraz nabędzie mapy i dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia. W zakres oferowanej ceny wchodzi wykonanie wszystkich badań i sprawdzeń niezbędnych do przekazania obiektów do użytkowania oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Zadnie w celu usprawnienia procesów projektowych i realizacji robót budowalnych zostało podzielone na następujące etapy: I. Ulica Kodeksu Supraskiego i Bulwar przy ulicy Uroczysko Pustelnia (A-B) II. Ulica Cegielniana (B-C) III. Bulwary i nowe bulwary (C-D) IV. Stare Bulwary (D-E) V. Grobla wzdłuż rzeki Supraśl (E-F) VI. ul. Nowy Świat (G-H) Podział na etapy nie oznacza, że muszą one być wykonywane jeden po drugim - mogą one być realizowane jednocześnie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na jeden z wyżej wskazanych etapów. Wszystkie stanowią jedną całość i na taką całość należy złożyć ofertę. W poszczególnych etapach wymagana jest realizacja następujących elementów (wymienione elementy są jedynie ogólnym wskazaniem, uszczegółowienie w zakresie parametrów, ilości, elementów wchodzących w skład poszczególnych miejsc zostało wskazanie w PFU stanowiącym załącznik do niniejszej dokumentacji): a) etap I – AB – działki 763/6, 763/2, 1224, 1227, 170/1 - wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych) etc. (elementów wskazanych poniżej) - na działkach 763/6, 763/2, 1224, 1227, 170/1 – elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami określone co do rodzaju i liczby dla SSB na str. 14-15 PFU w ilości ustalonej z Zamawiającym, - na działce 763/6 projektowany, oznakowany, utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia tras turystycznych i ciągów rekreacyjnych (szerokość średnio 5 m, wykonanie z kostki betonowej, długość 145 m – 40-50% kostki + 50-60% tereny zielone, biologicznie czynne z nasadzeniami – trawy, krzewy, drzewa itp.), - terminal tyflograficzny – działka nr 763/6, - oświetlenie typu LED (działka nr 763/6) - lampy parkowe, odległość pomiędzy słupami – około 40 m, - na działce 763/6 – ławki oraz inne elementy małej architektury (ilość i rodzaj) ustalone i uzgodnione z Zamawiającym (łączna ilość i rodzaj dla SSB znajdują się na str. 14-15 PFU), - działka nr 763/6 - park edukacyjny LAS, miejsce wypoczynkowe (park złożony z min. elementów wskazanych w PFU – pod pojęciem urządzeń edukacyjnych rozumie się urządzenia drewniane typu kostki wiedzy, leśne puzzle, światowid etc. wszystko o tematyce lasów Puszczy Knyszyńskiej – min. 3 – 5 szt., podłoże w parku edukacyjnym odpowiednio oczyszczone, pozwalające na łatwy dostęp do elementów edukacyjnych; miejsce wypoczynkowe: pawilon wypoczynkowy zintegrowany z ławostołami w ilości 3 szt., zespół ławek - 2 szt., tablica informacyjna duża – 2 szt.) - park posadowiony na terenie biologicznie czynnym – renowacja trawnika, z dosianiem trawy, - działka nr 763/2 - odcinek szlaku migracyjnego płazów (elementy składowe: tablica informacyjna duża o tematyce ochrony gatunków żab występujących na tym obszarze (wg parametrów z PFU); urządzenia edukacyjne – 2 szt. typu kostka wiedzy, leśne puzzle o tematyce żab; kosz na śmieci 1 szt. (wg. wskazań z PFU); stojak rowerowy na 6 stanowisk. Umieszczenie infrastruktury likwidującej pułapki która powinna zostać zaprojektowana i wykonana w oparciu o dostępne rozwiązania techniczne chroniące płazy w okresie migracyjnym (zaprezentowane w raporcie pt. „ROZWIĄZANIA TECHNICZNE CHRONIĄCE PŁAZY PRZED PUŁAPKAMI ANTROPOGENICZNYMI”). b) etap II – BC – działka nr 171 - wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych) etc. (elementów wskazanych poniżej) - projektowany, oznakowany, utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia tras turystycznych i ciągów rekreacyjnych (działka nr 171 - na odcinku 156 m zaczynając od ulicy Kodeksu Supraskiego – w całej szerokości pasa drogowego (około 880 m²), na pozostałym odcinku tj. ok. 296 m – ciąg o szerokości 3,5 m). - wykonanie oświetlenia – lampy parkowe, odległość pomiędzy słupami – około 40 m. – znaki i tablice wraz ze słupkami (określone łącznie co do rodzaju i ilości dla SSB na str. 14-15 PFU) – ilość i rodzaj ustalone z Zamawiającym. c) etap III – CD – działki nr 172, 143, 144/1, 147/1, 173 - wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych) etc. (elementów wskazanych poniżej) - projektowany, oświetlony, oznakowany, w części utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia tras turystycznych i ciągów rekreacyjnych – (działka nr 172, 143, 144/1, 147/1 – ciąg o szerokości 3,5 m – wykonanie z kostki betonowej. W miejscach obniżonych rekomenduje się posadowienie ścieżki na palach lub usypanie grobli z przepustami. Przy wybraniu wariantu ścieżki na palach należy zaplanować inny rodzaj nawierzchni, - park edukacyjny RZEKA – na działce nr 147/1 (park złożony z min. elementów wskazanych w PFU – pod pojęciem urządzeń edukacyjnych rozumie się urządzenia drewniane typu kostki wiedzy, leśne puzzle, światowid etc. wszystko o tematyce rzeki Supraśl – min. 3 – 5 szt.; podłoże w parku edukacyjnym odpowiednio oczyszczone, pozwalające na łatwy dostęp do elementów edukacyjnych) - park posadowiony na terenie biologicznie czynnym – renowacja trawnika, z dosianiem trawy - wieża widokowa – działka nr 143 - parking – działka nr 147/1 - tablica informacyjna (wg wskazań z PFU) – działka nr 147/1 - terminal tyflograficzny – działka nr 147/1 – elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami (określone co do łącznej ilości i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU) – ilość i rodzaj ustalone z Zamawiającym, - wykonanie oświetlenia typy LED – hybrydowa – lampy parkowe, odległość pomiędzy słupami – około 40 m – całość szlaku, - wykonanie dwóch przepustów wraz z pracami ziemnymi – działka nr 144/1 jeden przepust, działka nr 172 – drugi przepust. d) etap IV – DE – działki nr 1249, 166/9, 166/2, 166/21, 166/22, 166/23,166/25, 166/18, 166/29, 1488/1, 1488/4, 1488/5, 1511/1, 1213/2 - wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych) etc. (elementów wskazanych poniżej), - park edukacyjny TORF/BOROWINA (park złożony z min. elementów wskazanych w PFU – pod pojęciem urządzeń edukacyjnych rozumie się urządzenia drewniane typu kostki wiedzy, leśne puzzle, światowid etc. wszystko o tematyce właściwości leczniczych, składu borowiny – min. 3 - 5 szt.; podłoże w parku edukacyjnym odpowiednio oczyszczone, pozwalające na łatwy dostęp do elementów edukacyjnych) – park posadowiony na terenie biologicznie czynnym – renowacja trawnika, z dosianiem trawy wokół parku, - terminal tyflograficzny w miejscu ustalonym z Zamawiającym, - park edukacyjny ŁĄKA, miejsce wypoczynkowe (park złożony z min. elementów wskazanych w PFU – pod pojęciem urządzeń edukacyjnych rozumie się urządzenia drewniane typu kostki wiedzy, leśne puzzle, światowid etc. wszystko o tematyce lasów, łąk, owadów Puszczy Knyszyńskiej – min. 3 szt.; podłoże w parku edukacyjnym odpowiednio oczyszczone, pozwalające na łatwy dostęp do elementów edukacyjnych; miejsce wypoczynkowe: pawilon wypoczynkowy zintegrowany z ławostołami w ilości 3 szt., zespół ławek - 2 szt., tablica informacyjna duża – 2 szt., dendrofony – 2 szt.) - park posadowiony na terenie biologicznie czynnym – renowacja trawnika, z dosianiem trawy, – elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami (określone co do łącznej ilości i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU) – ilość i rodzaj ustalone z Zamawiającym. e) etap V – EF – działki nr 1045/5, 1045/4, 1231/1 - wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych) etc. (elementów wskazanych poniżej), - wzmocnienie grobli żwirem - pospółka (szerokość grobli od 3 do 4 metrów (należy przyjąć średni wymiar 3,5 m), długość około 2 800 m, grubość warstwy średnio 15 cm, o uziarnieniu 0-31,5 mm). Dostawa przez most o tonażu mniejszym niż 15 ton. - renowacja dwóch przepustów istniejących oraz wykonanie dwóch nowych przepustów w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, - miejsca wypoczynkowe z punktem widokowym określone co do ilości i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU (złożone z elementów: pawilon wypoczynkowy zintegrowany z ławostołami w ilości 3 szt., punkt widokowy lub kładka do terenów podmokłych (modularna), zespół ławek -2 szt. ) – w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, - punkty wypoczynkowe: zespół dwóch wiat wypoczynkowych zintegrowanych z ławostołami o pojemności 6 osób siedzących każda, przestrzeń oraz miejsca zaprojektowane w sposób umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym; zespół ławek – 6 punktów wypoczynkowych – w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, - zespół ławek: dwie ławki o pojemności 3 miejsc siedzących przy czym nie mniej niż 50% ławek musi posiadać podłokietniki i oparcia umożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej, stojak rowerowy na 6 stanowisk; kosz na śmieci z klapą; tablica informacyjna mała – 3 szt. zespołu ławek w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, - czatownie - wg. parametrów z PFU określone co do ilości i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU – 2 szt., - elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami (określone co do łącznej rodzaju i liczby dla SSB na str. 14-15 PFU)– ilość i rodzaj ustalone z Zamawiający, - drewniane hotele dla owadów zapylających – 3 szt. - paliki ochronne o rozstawie słupków drewnianych 2 m z liną – 3 000 szt. - na końcu szlaku – posadowienie nowej kładki na istniejącym jazie – wg. wytycznych z PFU. Kładka ma być ogólnodostępna musi zatem spełniać przewidziane prawem normy i posiadać niezbędne do tego uzgodnienia. f) etap VI – GH – działki nr 1317, 1318 - tablice informacyjne, elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami (określone co do łącznej ilości i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU) – ilość i rodzaj ustalone z Zamawiającym. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, który jest załącznikiem do SIWZ (zał. nr 1 do SIWZ).

 

 

    Please publish modules in offcanvas position.